قرص زایولید 600 میلی گرم

ZYVOLID 600 MG Tablet

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب