کپسول ارلیستات فندا 120 میلی گرم

Orlistat FANDA 120MG CAP

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب