کپسول آهسته رهش تامسولوزین فندا 0.4 میلی گرم

Tamsulosin FANDA 0.4 MG ER CAP

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب