قرص دی والپروکس-فندا 500 میلی گرم

DIVALPROEX-FANDA 500MG TA

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب