کپسول اوماکور 1000 میلی گرم

OMACOR 1000 MG Cap

FERRER [ اسپانیا ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای قلبی عروقی

FERRER

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب