قرص لیپیتور 20 میلی گرم

LIPITOR Tablet 20 mg

PFIZER [ آلمان ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای قلبی عروقی

PFIZER

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب