قرص آهسته رهش تئوفیلین دی پی 200 میلی گرم

THEOPHYLLINE DP 200MG ER TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب