اسپری بینی آپو بکلومتازون 50میکروگرم/دوز 200دوز

APO-BECLOMETHASON Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
کورتیکواستروئیدها

APOTEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب