شربت دیفن هیدرامین کامپاند فارماشیمی

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND PHARMACHEMIE SYRUP

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب