قرص لیپیمد 20 میلی گرم

LIPIMOD 20MG TAB

داروسازی مداوا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب