قرص لیپیمد 40 میلی گرم

LIPIMOD 40MG TAB

داروسازی مداوا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب