قرص لوپوتیل 2 میلی گرم

LOPOTIL 2MG TAB

داروسازی مداوا [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب