ساشه کلسترامین-فارما 4 گرم

CHOLESTIRAMIN-PHARMA 4G SACHET

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب