پودر قابل تزریق زوویراکس 250 میلی گرم

ZOVIRAX Injection,Powder 250 mg

GSK [ ایتالیا ]
جهان بهبود
ضد ویروسها

GSK

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب