قرص لوزارتان فارماشیمی 25 میلی گرم

LOSARTAN PHARMACHEMIE 25MG TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب