قرص لوزارتان فارماشیمی 25 میلی گرم

LOSARTAN PHARMACHEMIE 25MG TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب