قطره خوراکی تریمیپرامین شهردارو 4%

TRIMIPRAMINE SHAHRDAROU 4% ORAL DROP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب