قرص گلی بنکلامید کیمیدارو 5 میلی گرم


GLIBENCLAMIDE CHEMIDAROU 5MG TAB

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی کیمیدارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب