قرص تریامترن اچ- سبحان دارو

TRIAMTERENE H-SOBHAN TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب