قرص گلیبوتکس 5 میلی گرم


GLIBOTEX 5MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی تهران شیمی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب