شربت هیستازد 10میلی گرم/5 میلی لیتر

Histazed 10mg/5ml SYRUP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب