کپسول جمفیبروزیل روزدارو 300 میلی گرم

GEMFIBROZIL RUZDAROU 300MG CAP

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی روز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب