آمپول تریامسینولون دی پی 40 میلی گرم/1میلی لیتر

TRIAMCINOLONE D.P 40MG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب