قرص فورابن 100 میلی گرم

FURABEN 100MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب