سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 125 میلی گرم

COSAR-AMOXICILLIN 125MG POW SUSP

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب