سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم

COSAR-AMOXICILLIN 250MG POW SUSP

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب