کپسول کوثر-آموکسی سیلین 500 میلی گرم

COSAR-AMOXICILLIN 500MG CAP

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب