سوسپانسیون کوثر-کو آموکسی کلاو 312 میلی گرم

COSAR-CO AMOXICLAV 312MG POW SUSP

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی کوثر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب