قرص تیداتور 20 میلی گرم

TIDATOR 20MG TAB

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب