سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر

CISAPRIDE TEHRANDAROU 100ML SUSP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب