کپسول گاباپنتین 100 میلی گرم

APO-GABAPENTIN Capsule 100 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب