کپسول آپو-گاباپنتین 300 میلی گرم

APO-GABAPENTIN Capsule 300 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب