کپسول جم فیبروزیل شهردارو 300 میلی گرم

GEMFIBROZIL SHAHRDAROU 300MG CAP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی شهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب