آمپول دیازپام کیمیدارو 10میلی گرم/2میلی


DIAZEPAM CHEMIDAROU 10MG/2ML AMP

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

داروسازی کیمیدارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب