قرص کلردیازپوکساید-سبحان 10 میلی گرم


CHLORDIAZEPOXIDE-SOBHAN 10MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب