قرص کلردیازپوکساید-سبحان 5 میلی گرم


CHLORDIAZEPOXIDE SOBHAN 5MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب