انسولین میکستارد30 100واحد/میلی لیتر

MIXTARD 30 Injection 100 IU/ml

NOVONORDISK [ دانمارک ]
نوونورد دیسک پارس
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب