سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم

AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 125MG/5ML 100ML POW SUSP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب