آمپول ایرینوتکان 20میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر


IRINOTECAN Injection 20 mg/ml,2 ml

HOSPIRA [ استرالیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب