پودر آماده تزریق آسیکلوویر میلان 250 میلی گرم


ACICLOVIR MYLAN Injection,Powder 250 mg

MYLAN S.A.S [ فرانسه ]
ضد ویروسها

MYLAN S.A.S

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب