میگرنته 100 میلی گرم

MIGRENETTE 100MG TAB

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب