پماد پروتوپیک 0.1% 30 گرم

PROTOPIC Ointment 0.1%,30 g

ASTELLAS [ نیوزیلند ]
بهستان بهداشت
مهار کننده های ایمنی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب