آمپول آمینوفیلین دی پی 250 میلی گرم/10 میلی لیتر

AMINOPHYLLINE DP 250MG/10ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب