قرص سیزاپراید سبحان دارو 10 میلی گرم

CISAPRIDE SOBHANDAROU 10MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب