قرص تریامترن-اچ ایران دارو

TRIAMTERENE-H IRANDAROU TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب