کپسول امپرازول آی پی پی 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE IPP 20MG CAP

فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب