قرص آهسته رهش تئوفیلین فارماشیمی 200 میلی گرم

THEOPHYLLINE PHARMACHEMI 200MG SR TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب