کپسول پروگراف 0.5 میلی گرم

PROGRAF Capsule 0.5 mg

ASTELLAS [ هلند ]
بهستان دارو
مهار کننده های ایمنی

ASTELLAS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب