قرص پانادول اکسترا 500/65 میلی گرم

PANADOL EXTRA Tablet 500/65 mg

GSK CONSUMER HEALTHCARE [ ایرلند ]
راسن درمان

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب