قرص یوتیروکس 100 میکروگرم

EUTHYROX Tablet 100 mcg

MERCK KGaA [ آلمان ]
روژین دارو
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب