قرص کاپتوپریل ایران دارو 25 میلی گرم


CAPTOPRIL IRANDAROU 25MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی ایران دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب